niedziela, 10 stycznia 2010

kultura współczesna "o designie" - kwartalnik

http://www.kulturawspolczesna.pl/archiwum.php


O designie

Marcin Składanek
Wprowadzenie: design jako wyzwanie

Współcześnie pojęcie designu zdaje się wykraczać poza wszelkie kategoryzacje. Powszechna obecnie akceptacja złożoności designu łączy się z równie powszechną świadomością potrzeby istotnej rekonfiguracji dotychczasowego modelu badania designu. Poszukiwanie adekwatnych formuł analizy skomplikowanych układów, w których funkcjonuje współczesny design, otwiera przestrzeń interdyscyplinarnych, rozproszonych i wielopoziomowych eksploracji wymagających stałego konstruowania metod i pojęć organizujących debaty. Wobec wyjątkowego rozmnożenia praktyk designu szczególnej mocy nabiera pytanie o jego status i funkcję w szerszym układzie współczesnej kultury. Integracja perspektywy badań kulturowych oraz badań designu, w dużej mierze wciąż jeszcze potencjalna, może przysłużyć się konstrukcji bardziej holistycznego ujęcia zarówno kultury, jak i designu.

Weronika Bryl-Roman
Inflacja designu?

Design urasta obecnie do rangi kulturowego konceptu, który wykracza poza ramy projektowania przedmiotów. Nasilają się tendencje traktujące design jako oręż w zmaganiach z wyzwaniami dnia dzisiejszego (urban design, social design, sustainable design). Tradycyjny wymiar projektowania, ukierunkowany na wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych, bywa pożywką np. dla praktyk culture jamming i innych działań spod znaku designu krytycznego. Pole kulturowych praktyk definiowanych jako design poszerza się. Czy jednak design nie pada ofiarą nadużycia, wówczas gdy za jego pomocą próbuje się porządkować niemal całą rzeczywistość ludzkiego działania i jego wytworów?

Józef A. Mrozek
Historia designu a historia sztuki

Jesteśmy w ostatnich latach świadkami rosnącego zainteresowania historią designu, czemu towarzyszy stawianie pytań o miejsce wzornictwa przemysłowego w kulturze i cywilizacji. Wzornictwo, podobnie jak sztuka stosowana, jest zwykle umiejscawiane w kręgu sztuk pięknych, a działalność projektanta uznawana za kreację artystyczną. Jednak współczesny design nie mieści się w tak nakreślonych ramach. Cele, jakie sobie stawia, diametralnie różnią się od celów sztuki, podobnie jak narzędzia i środki wyrazu, którymi się posługuje. Prezentowany tekst stara się dowieść, że historia wzornictwa nie jest częścią historii sztuki, lecz historii cywilizacji, a metodologia badań tej dyscypliny jest obecnie bliższa antropologii kultury niż historii sztuki.

Guy Julier
Od kultury wizualnej do kultury designu

Artykuł dotyczy sposobów, na jakie badania designu oraz kultury sytuują się wobec obiektów swoich studiów oraz jak definiują zasięg własnych eksploracji. Autor analizuje paradygmat kultury wizualnej jako określony sposób postrzegania, eksponując jednocześnie jego ograniczenia w ujęciu designu. Twierdzi, że hermeneutyczne stanowisko zajmowane przez niektórych przedstawicieli badań kultury wizualnej tłumaczy ich dyskomfort i niemożność istotnego uporania się z funkcjami współczesnego designu. Stąd wniosek przyjmowany przez autora: uznanie paradygmatu badań kultury designu za dziedzinę badań akademickich wymaga odmiennej wrażliwości niż ta, która jest domeną badań kultury wizualnej.
(przeł. Marcin Składanek)

Nigel Cross
Designerskie sposoby pozyskiwania wiedzy: design jako dyscyplina kontra design jako nauka

Tematem artykułu są związki między designem a nauką, ukazane przez autora w perspektywie historycznej. Rozwój designu wyznaczały próby systematyzacji wiedzy o projektowaniu i dążenie do stworzenia swoistej metodologii designu. Analizując różne sposoby opisu relacji między designem a nauką, autor wyodrębnia trzy różne interpretacje tej zależności: design naukowy (scientific design), design jako nauka (design science) oraz nauka o designie (a science of design). Wadą wszystkich tych podejść jest badanie designu w oderwaniu od praktyki. Akcentując dynamiczny charakter procesów twórczych autor postuluje odejście od poszukiwania rygorystycznej metody designu, proponując zarazem jego rozumienia jako dyscypliny. Design postrzegany w ten sposób może oznaczać design, który należy badać na jego własnych zasadach, opierającą się na refleksyjnym praktykowaniu projektowania.
(przeł. Marta Heberle i Maciej Ożóg)

Marcin Składanek
Projektowanie interakcji – pomiędzy wiedzą i praktyką


Elisa Giaccardi, Gerhard Fischer
Kreatywność i ewolucja: perspektywa metadesignu


Anna Nacher
Projektowanie jako negocjacja – między dominacją kodu a ekstazą partycypacji


Maciej Ożóg
Projektowanie sztuki. Sztuka nowych mediów w perspektywie metadesignu


Marcin Rychlewski
Historia rocka według nośników

Autor analizuje – w wymiarze historycznym – wpływ przemian technologicznych na wielokodową strukturę rocka oraz opisuje zmiany, jakie dokonywały się w ramach procesów jego nadawania i odbioru. Interesują go zarówno nośniki (singel, winylowa płyta długogrająca, płyta kompaktowa, kaseta VHS i płyta DVD, format MP3), jak i urządzenia służące do rejestracji, odtwarzania czy generowania dźwięku (magnetofon wielośladowy, walkman, discman, sampler).

Ewa Gołębiowska
Dizajn w przestrzeni codziennej Śląska

i inne


POLECAM!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Poproszę wpis w indeksie;)